OK
شرکت صنعتی سهند

واحد کنترل کیفی QC

واحد کنترل کیفی این کارخانه با استفاده از آزمایشگاه مجهز و نیروهای متخصص و کارآزموده هدف خود را رسیدن به کیفیت پایدار ارتقای کیفیت و اطمینان بخشیدن به مشتری قرار داده و با تشخیص کنترل ویژگی های محصول در جهت نیل به این اهداف گام برمیدارد . در این واحد آزمون های مربوط به مواد اولیه محصول میانی و محصول نهایتی مرتبا به صورت روزانه انجام و نتایج آن ثبت و نگهداری میگردد . در واحد آزمایشگاه این کارخانه که طبق استاندارد بین المللی ISO/IEC17025 اداره میشود .

تست های زیر انجام میشود :

1- استحکام فشاری

2- یخ زدگی

3- جذب آب

4- نمک های محلول در آب

5- ویژگی های هندسی

6- مشخصات ظاهری

7- دانه بندی خاک

Copyright © 2019 sahand-co.com All Right Reserved Powered By AzaranWeb