OK
شرکت صنعتی سهند
آجر

آجرچینی یا آجرفرش

گذشته از کاربرد آجر در اسکلت ساختمان، قوسها، پوششها و بالاخره نما سازیها، در زمینه پوشش کف ها نیز آجر مورد استفاده فراوان داشته است. از پیش از اسلام شاهد کاربرد آجر برای پوشش سطح های وسیع در کف بناها در داخل و خارج هستیم. در دوران بعد از اسلام در محل هایی چون جرجان حتی در سطح های بسیار زیاد برای پوشش کف خیابان ها ی شهر، آجر مورد استفاده قرار گرفته است

آجر فرش بناها در بیشتر دوره ها با آجرهای چهار گوش بزرگ نظامی   و تخت صورت گرفته است که شیوه کار آجر در پله ها را میگویند.  ره چین  در محور شمالی  در جرجان در کاوش های بدست آ مده خیابانی مربوط به دوره های سلجوقی و سامانی  است. آجر فرش بناها در بیشتر ۲۰×۲۰ ×۴ است. اندازه دورهها با آجرهای چهار گوش بزرگ نظامی و تخت صورت گرفته است.

آجرنسوز

در حین ساختن یک دیوار آجری، اگر بخواهیم قسمتی از یک دیوار را در یک روز کار را به روز بعد موکول کنیم؛ باید توجه داشته باشیم که بخش ساخته و ادامه ساخته شده را به صورت یک خط عمودی و صاف رها نکنیم. زیرا در اثر گذشت زمان، دیوار از همان محل، ترک میخورد.

برای جلوگیری از این ترک خوردگی باید قسمت انتهایی کار را به صورت هشت و شروع به کار گذاشته و از روز بعد از همان محل مجددا ، گیر یا لاریز کنیم .

Copyright © 2019 sahand-co.com All Right Reserved Powered By AzaranWeb